THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN TỪ KHÁCH HÀNG TRANG WEB.

Trừ khi được quy định cụ thể ở đây, PhoCo Coffee có thể thu thập: (a) địa chỉ email của người dùng giao tiếp với PhoCo Coffee qua email; và (b) thông tin được cung cấp bởi người dùng thông qua Trang web. PhoCo Coffee cũng có thể sử dụng cookie Internet và các số nhận dạng hoặc phương pháp phân tích web khác (như Google Analytics) để thu thập, lưu trữ và theo dõi một số thông tin nhất định liên quan đến chuyến thăm và hoạt động của bạn trên Trang web. Nếu bạn không thoải mái với ý tưởng thông tin của mình sẽ được sử dụng theo cách này, hầu hết các hệ thống máy tính và trình duyệt web đều cung cấp các tùy chọn và cài đặt quyền riêng tư, chẳng hạn như vô hiệu hóa cookie hoặc chọn các tính năng của Không theo dõi. [PhoCo Coffee không ghi đè các cài đặt hoặc tùy chọn này và khuyến khích bạn sử dụng chúng để nâng cao lựa chọn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.] Tuy nhiên, để truy cập một số nội dung, tính năng, dịch vụ, sản phẩm hoặc lợi ích trên Trang web, bạn có thể được yêu cầu để cung cấp cho PhoCo Coffee một số thông tin nhất định, bao gồm một số loại thông tin nhận dạng cá nhân như email, địa chỉ và số điện thoại của bạn. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin đó thông qua Trang web hoặc nếu bạn chọn sử dụng các tính năng bảo mật đã nói ở trên của hệ thống máy tính hoặc trình duyệt web, bạn có thể không có được nội dung, tính năng, dịch vụ, sản phẩm hoặc lợi ích nhất định của Trang web.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN KHI KẾT NỐI.


Thông tin cá nhân do PhoCo Coffee thu thập có thể được PhoCo Coffee sử dụng cho các mục đích hạn chế, bao gồm lưu trữ hồ sơ, biên tập và phản hồi, cải thiện nội dung hoặc để tùy chỉnh nội dung và bố cục của Trang web. Thông tin nhận dạng cá nhân, như tên, địa chỉ bưu điện và email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác được cung cấp cho PhoCo Coffee có thể được thêm vào PhoCo Coffee là cơ sở dữ liệu và được sử dụng để liên hệ trong tương lai về các cập nhật trên Trang web hoặc các dịch vụ mới do PhoCo Coffee cung cấp . Thỉnh thoảng, PhoCo Coffee có thể cần liên hệ với bạn về thông tin mà bạn đã gửi cho PhoCo Coffee. Bạn đồng ý rằng PhoCo Coffee có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho liên hệ đó với bạn. PhoCo Coffee cũng có thể mong muốn liên hệ với bạn vì mục đích nghiên cứu thị trường hoặc cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị mà PhoCo Coffee tin rằng sẽ được quan tâm đặc biệt. Vui lòng & nbsp; liên hệ với chúng tôi & nbsp; nếu bạn không muốn được liên hệ với Pho Co Coffee như mô tả ở trên.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC.


Trang web cũng có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, để thuận tiện cho người dùng trong việc định vị thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được quan tâm. Nếu bạn truy cập trang web của bên thứ ba từ một liên kết trên Trang web này, mọi thông tin bạn tiết lộ trên trang web đó sẽ không tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Có thể các liên kết này có thể được sử dụng bởi các bên thứ ba hoặc những người khác để thu thập thông tin cá nhân hoặc thông tin khác về bạn. PhoCo Coffee không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của bên thứ ba hoặc về nội dung trang web của họ. PhoCo Coffee không kiểm soát các bên thứ ba sử dụng cookie, thu thập thông tin hoặc cách họ quản lý thông tin đó. Bạn có nghĩa vụ duy nhất là xem xét và hiểu các thông lệ và chính sách về quyền riêng tư của tất cả các bên thứ ba, bao gồm cả những người điều hành các trang web có thể truy cập thông qua Trang web.

BIỆN PHÁP BẢO MẬT VÀ GIAO TIẾP.

Tính bảo mật của bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào được truyền đến hoặc từ PhoCo Coffee qua Trang web hoặc qua email đều không thể được bảo đảm. Bạn thừa nhận rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải nội dung Trang web có thể được chuyển không bị mã hóa và liên quan đến: (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng hoặc thiết bị. Theo đó, PhoCo Coffee không chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin được truyền qua Internet.

TIẾP CẬN VÀ KHẢ NĂNG ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN; QUYỀN LỰA CHỌN.

Theo yêu cầu của bạn, PhoCo Coffee sẽ cung cấp cho bạn bản tóm tắt về bất kỳ thông tin cá nhân nào được PhoCo Coffee lưu giữ do PhoCo Coffee tự nguyện cung cấp qua email, biểu mẫu liên hệ hoặc các con đường trực tuyến khác. Bạn có thể sửa đổi, chỉnh sửa, thay đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách & nbsp; liên hệ với chúng tôi. Trừ khi cần thiết để có được các dịch vụ hoặc thông tin được yêu cầu, bạn có thể từ chối nhận thông tin cá nhân do PhoCo Coffee tự nguyện cung cấp qua email, biểu mẫu liên hệ hoặc các con đường trực tuyến khác, được PhoCo Coffee giữ lại hoặc sử dụng PhoCo Coffee cho mục đích thứ yếu, bằng cách liên hệ với PhoCo Coffee. Quy định này không áp dụng cho việc thu thập loại trình duyệt web được sử dụng để truy cập Trang web hoặc thông tin được cung cấp hoặc thu thập không đáp ứng mô tả dưới đây.

QUYỀN THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ.

PhoCo Coffee có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này. Việc bạn sử dụng Trang sau khi có bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư như đã thay đổi. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực đối với bất kỳ khách truy cập nào đã truy cập Trang web trước khi thay đổi được thực hiện. Đó là nghĩa vụ của người dùng truy cập Trang web trước khi thay đổi để tìm hiểu các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư kể từ lần truy cập cuối cùng của họ.